Capri-Sun – konkurs

Plastyczny Konkurs Capri-Sun i Fikołki ,,Pocztówka do św. Mikołaja”

Wykonaj pracę plastyczną w temacie ,,Pocztówka do Świętego Mikołaja” i wygraj Imprezę Urodzinową o wartości 2,5 tys. zł! Mamy aż 3 główne nagrody!
Co trzeba zrobić?

REGULAMIN KONKURSU
,,Pocztówka do Świętego Mikołaja”

§1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:


1. KONKURS – wydarzenie przeznaczone dla dzieci od 4 do 11 lat, w imieniu których będą działać rodzice lub opiekunowie prawni, chcący wziąć udział w Konkursie. Organizowany Konkurs ma charakter otwarty i powszechny.

2. ORGANIZATOR – Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą ,,Sale Zabaw Fikołki” Sp. z o.o., zarejestrowana pod adresem: Aleja Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000435717, o numerze REGON  146274187, o numerze NIP 9512359453.

3. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatowi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin, określający zasady prowadzenia Konkursu.

5. SALA ZABAW – dowolna lokalizacja, w ramach której Organizator prowadzi sale zabaw (,,dalej ,,Sale Zabaw”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których szczegółowa lista znajduje się na stronie internetowej fikolki.pl/lokalizacje.
6. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Capri Sun Distribution Sp. z o.o.

7. LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie.

8. SERWIS Facebook – serwis internetowy Facebook, na którym Organizator posiada konto pod adresem facebook.com/fikolki za pośrednictwem którego Uczestnik może zgłaszać swoje Prace Konkursowe. Korzystanie z SERWISU Facebook wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego konta przez każdego Uczestnika, przy czym Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników Konkursu z tytułu uczestnictwa w nim.

9. ZGŁOSZENIE – za pośrednictwem SERWISU Facebook, zawierające zdjęcie Pracy Konkursowej.

10. PRACA KONKURSOWA – ma znaczenie nadane w §2 niniejszego Regulaminu.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od godziny 7:00 w dniu 17.11.2023 do godziny 23:59 3.12.2023 roku.

2. Każda osoba, której dziecko chce wziąć udział w Konkursie, powinna w czasie trwania Konkursu zrobić zdjęcie Pracy Konkursowej wykonanej przez dziecko lub dzieci, dla którego (dla których) Uczestnik jest rodzicem lub opiekunem prawnym.

3. Praca Konkursowa polega na wykonaniu pracy plastycznej na kartce w formacie A5, A4 lub A3 z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej (np. kredki, farby, plastelina, bibuła, papier kolorowy, węgiel itp.), zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu. Temat pracy plastycznej: Pocztówka do Świętego Mikołaja.

4. Zgłoszenie do Konkursu wymaga następujących kroków:

a. Wejścia na SERWIS Facebook i wybrania konta Organizatora pod adresem Facebook.pl/fikolki.

b. Wybrania postu Organizatora opublikowanego między 7:00 a 8:00 w dniu 17.11.2023 dotyczącego Konkursu. 

c. Przesłania zdjęcia Pracy Konkursowej w postaci komentarza pod postem, o którym mowa w §2 ust.4b z dopiskiem ,,Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu”.

§3

ZASADY WYKONYWANIA PRACY KONKURSOWEJ

1. Praca Konkursowa może zostać wykonana wyłącznie przez dziecko lub dzieci Uczestnika, który dokonał zgłoszenia udziału w Konkursie lub dla których Uczestnik jest rodzicem lub opiekunem prawnym, przy czym dziecko lub dzieci muszą mieć ukończone 3 lata i nie mogą być starsze niż 11 lat.

2. W Konkursie udział biorą wyłącznie Zgłoszenia, które zostały nadesłane za pośrednictwem SERWISU Facebook (inne formy dokonania Zgłoszenia nie są dozwolone) i zawierają dopisek, o którym mowa w §2 ust.4c Regulaminu.

3. Zgłoszenia, które zostały opublikowane po upływie terminu obowiązywania Konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom Nagrody.

4. Treść przesyłanego zdjęcia Pracy Konkursowej nie może naruszać praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Przesłanie zdjęcia Pracy Konkursowej do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:

a) Dziecko Uczestnika, które wykonało Pracę Konkursową jest wyłącznym autorem utworu,

b) Uczestnikowi jako rodzicowi lub prawnemu opiekunowi dziecka, które wykonało Pracę Konkursową przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworu przesłanego w ramach Zgłoszenia,

c) autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Pracy Konkursowej nie zostały w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich.

5. Przez termin nadesłania Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie informatycznym obsługującym SERWIS Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu Zgłoszenia leżące po stronie operatorów sieci internetowej, z których korzysta Uczestnik.

§4

PRZYZNANIE NAGRODY

1. W ramach Konkursu przewidziano 3 (trzy) Nagrody, którymi są vouchery o wartości 2 500 zł brutto do wykorzystania na realizację Przyjęcia Urodzinowego dla Laureata i zaproszonej przez Laureata grupy w wieku 3-11 lat, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 275 zł stanowiącą zaliczkę na podatek dochodowy. Nagroda pieniężna nie jest wydawana Laureatowi, lecz potrącana przez Organizatora przed wydaniem Nagrody na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego. Całkowita wartość Nagrody to 2 775 zł brutto. Warunkiem otrzymania Nagrody jest dostarczenie w oryginale Pracy Konkursowej przez Laureata do dowolnej Sali Zabaw Fikołki do godziny 20:00 do dnia 12.12.2023 wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi, o których mowa w §5 ust. 1.

2. W celu przyznania Nagrody, Organizator wyłoni komitet konkursowy (,,Komitet”). 

3. Komitet ocenia przesłane Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz wybiera Uczestnika, któremu zostanie przyznana Nagroda. Komitet kieruje się w szczególności kreatywnością i oryginalnością nadesłanego Zgłoszenia. Ocena Komitetu zostanie zaprotokołowana.

4. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda, nastąpi do godziny 15:00 dnia 6.12.2023, a wynik zostanie opublikowany w postaci postu w SERWISIE Facebook na koncie Organizatora pod adresem Facebook.pl/fikolki do tego terminu.

5. Komitet, oprócz trzech Laureatów, wybierze także trzech Laureatów Rezerwowych, do których zostanie skierowane Powiadomienie, o którym mowa w par. 5 ust. 1 w przypadku, kiedy uprzednio wybrany Laureat utraci prawo do Nagrody.

6. Nagroda niewydana Laureatowi (w tym Laureatowi Rezerwowemu) przechodzi na rzecz Organizatora.

7. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych innych osób w związku z wykonaniem Pracy Konkursowej.

§5

PRZEKAZANIE NAGRODY

1. Po wyłonieniu Laureata Organizator skontaktuje się z nim tego samego dnia poprzez wiadomość bezpośrednią w ramach SERWISU Facebook – wyśle prywatną wiadomość na konto, z którego zostało nadesłane zdjęcie Pracy Konkursowej oraz poprosi Laureata o przekazanie następujących danych:

a. Imię i nazwisko

b. Adres korespondencyjny

c. Adres zamieszkania

d. Numer telefonu

e. Adres e-mail 

f. Dane niezbędne do wykonania przez Organizatora obowiązków płatnika podatku dochodowego z tytułu otrzymanej przez Laureata Konkursu Nagrody, w tym w szczególności danych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rachunku bankowego, datę urodzenia, PESEL, urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania. 

Przekazanie danych powinno nastąpić w formie wiadomości e-mailowej na wskazany adres: marketing@fikolki.pl z dopiskiem ,,Pocztówka do Świętego Mikołaja”. Wraz z przekazaniem danych Laureat składa oświadczenie o treści: ,,wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Administratorowi danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu.  Zostałam/łem poinformowany/a, że Administratorem danych osobowych w Konkursie jest Organizator. Ponadto zapoznałam/łem się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania danych osobowych oraz moich praw, znajdującymi się w §7 Regulaminu.”

2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia skontaktowania się z Laureatem.

3. Organizator podejmie maksymalnie 3 próby kontaktu poprzez SERWIS Facebook z Laureatem, w odstępach 24 godzin.

4. W sytuacji, gdy Laureat nie przekaże pełnych danych kontaktowych w terminie wskazanym w ust. 2, traci prawo do Nagrody.

5. W sytuacji opisanej w ust. 4 Organizator wyśle do Laureata Rezerwowego informację o jego wyborze. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

6. Nagroda będzie realizowania w Sali Zabaw wybranej przez Laureata, przy czym w celu organizacji Przyjęcia Urodzinowego konieczne jest pisemne potwierdzenie o zapoznaniu się z regulaminem Przyjęcia Urodzinowego spółki Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o., z zastrzeżeniem, że Laureat oraz jego goście nie ponoszą opłat z tytułu realizacji Przyjęcia Urodzinowego do kwoty 2500 zł brutto, a w przypadku przekroczenia tej kwoty Laureat zobowiązany jest do dopłaty różnicy.  

7. Rezerwacja Przyjęcia Urodzinowego w Sali Zabaw w celu wykorzystania Nagrody musi zostać dokonana na 14 dni przed planowanym terminem realizacji i potwierdzona z Organizatorem. Laureat zobowiązany jest do wykorzystania Nagrody w terminie do 31.12.2024 r.

8. Laureatowi przysługuje prawo do jednorazowego przełożenia Przyjęcia Urodzinowego na inny termin maksymalnie o 14 dni jeżeli Sala Zabaw zostanie poinformowana z minimum 48 godzinnym wyprzedzeniem oraz nowy termin nie przekracza terminu wykorzystania Nagrody.

9. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych Laureat obciążony zostanie podatkiem dochodowym z tytułu przekazania Nagrody w wysokości 10 % wartości Nagrody i zgadza się na potrącenie stosownej zaliczki na podatek z tego tytułu przez Organizatora. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu przyznania Nagrody.

10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony towarowe.

§6

REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie lub elektronicznej na adres marketing@fikolki.pl w terminie do 14 dni od daty wydania Nagrody (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacje zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika, daty i zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwy Konkursu oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji (decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację). W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

5. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§7

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem iodo@fikolki.pl.

2. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników, za wyjątkiem danych osobowych Laureata, w stosunku, do którego Administrator przetwarzać będzie dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. W stosunku do osób, które złożyły reklamację, Administrator może przetwarzać imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz inne ewentualne dane, które Uczestnik zdecyduje się podać.

3. Dane będą przetwarzane w celu:

a. realizacji Konkursu, w tym w celu przyjęcia Zgłoszenia, dokonania weryfikacji Zgłoszenia,

wyłonienia Laureata oraz przekazania Nagród (podstawa prawna: zgoda Uczestnika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b. rozliczenia finansowego i podatkowego Nagród (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

c. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e. Wysyłki newsletterów SMS i/lub e-mail informujących o innych promocjach organizowanych

przez Organizatora (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą).

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie, w tym odbiór Nagrody.

5. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, jego rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie.

6. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Konkursu.

7. Dane Laureatów będą przechowywane przez czas trwania Konkursu oraz okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie Nagród, ze względu na wymogi przepisów prawa dotyczących rachunkowości i podatków.

8. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Każdej osobie przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeśli ma zastosowanie jako podstawa prawna), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

10. Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres: iodo@fikolki.pl, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób.

11. Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przesyłane poza EOG oraz że nie będą objęte mechanizmem profilowania.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Konkursem a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na fikolki.pl/capri-sun

5. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).