Klub CCC

Klub CCC

Członkowie Klubu CCC zyskują rabat:

Regulamin dla Klubowiczów Klubu CCC

Regulamin Promocji ,,Tańszy bilet całodniowy w FIKOŁKACH w Klubie CCC” (,,Regulamin”)

1. Oferta promocyjna „Tańszy bilet całodniowy w FIKOŁKACH w Klubie CCC” (,,Promocja”) organizowana jest przez spółkę pod firmą Sale Zabaw Fikołki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z adresem 02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000435717, o numerze REGON 146274187, o numerze NIP 9512359453, (,,Organizator”).

2. Promocja jest skierowana do pełnoletnich Klubowiczów Klubu CCC (,,Uczestnicy”), którzy w trakcie trwania Promocji, nabędą u Organizatora usługę w postaci biletu całodniowego uprawniającego do jednorazowego wejścia do sal zabaw fikołki (,,Fikołki”) dla dziecka w wieku do 11 lat. Pełna lista lokalizacji Fikołków znajduje się na stronie internetowej www.fikolki.pl.

3. Promocja polega na udzieleniu Uczestnikowi, który spełni warunki opisane w pkt. 5 Regulaminu rabatu w wysokości 10 zł (,,Rabat”) od ceny biletu całodniowego na jednorazowe wejście, wynikającej z cennika Organizatora.

4. Promocja trwa od 03.07.2024 r. do 31.08.2024 r. 


5. Warunkiem skorzystania z Promocji jest bycie Klubowiczem Klubu CCC. Regulamin Klubu CCC jest dostępny pod adresem https://ccc.eu/pl/regulamin-klubu oraz otrzymanie od CCC indywidualnego kodu rabatowego celem skorzystania z Promocji. 

6. Poprzez wystąpienie do CCC celem otrzymania indywidualnego kodu rabatowego Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin Promocji.


7. Kwota Rabatu zostanie naliczona w chwili zakupu biletu całodniowego na jednorazowe wejście, po podaniu przedstawicielowi Organizatora kodu rabatowego.

8. Z Rabatu można skorzystać wyłącznie dokonując zakupu biletu całodniowego na jednorazowe wejście w danej lokalizacji. 

9. Otrzymany kod jednorazowego użytku zgodnie z warunkami w pkt 5 Uczestnik może wykorzystać raz w trakcie trwania promocji, tj. od 03.07.2024 r.

10. Otrzymany kod rabatowy uprawniający do Rabatu jest kodem jednorazowego użytku. Podczas Promocji do jednej transakcji można użyć tylko jednego kodu rabatowego. 

11. Uczestnik może brać udział w Promocji raz w miesiącu w okresie jej obowiązywania, wykorzystując za każdym razem wygenerowany nowy kod rabatowy.


12. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora. Rabatów nie można wymieniać na gotówkę ani sprzedawać.

13. Reklamacje dotyczące niniejszej Promocji można składać na adres Organizatora – Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2, 02-972 Warszawa lub poprzez wysłanie e:mail na adres bok@fikolki.pl nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Promocji (decydująca jest data stempla pocztowego). Niedochowanie ww. terminu nie wstrzymuje możliwości dochodzenia stosownych roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny w przypadku reklamacji listownej lub adres e-mail), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od momentu wpłynięcia jej do Organizatora i powiadomi Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia za pośrednictwem poczty na adres podany w liście lub za pośrednictwem e-maila (w zależności od tego w jaki sposób reklamacja wpłynęła do Organizatora).

14. Dane osobowe Uczestników Promocji będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Promocji lub z rozpoznaniem reklamacji. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w RODO. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikom Promocji udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

15. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, stosuje się Regulamin Sali Zabaw Fikołki i Regulamin Organizacji Półkolonii. Regulaminy są dostępne w każdej lokalizacji Sal Zabaw Fikołki. 

16.  Przystąpienie do Promocji jest jednoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu Promocji i akceptuje go bez zastrzeżeń. 

17. W wypadku wątpliwości co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma prawo w każdym momencie zwrócić się do Organizatora promocji o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.  

18. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Promocji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami). 

19. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora i pod adresem https://ccc.eu/pl/regulaminy-promocji.