Konkurs ,,Zaprojektuj tort Fikołków”

Zaprojektuj tort urodzinowy Fikołków i wygraj voucher o wartości 1500 zł na organizację urodzin w dowolnej Sali Zabaw Fikołki. Czekamy na konkursowe prace plastyczne młodych Fikołkowiczów.

Co trzeba zrobić?

REGULAMIN KONKURSU

,,Zaprojektuj tort urodzinowy”

§1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie:

1. KONKURS – wydarzenie przeznaczone dla dzieci od 3 do 11 lat, w imieniu których będą działać rodzice lub opiekunowie prawni, chcący wziąć udział w Konkursie. Organizowany Konkurs ma charakter otwarty i powszechny.

2. ORGANIZATOR – Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o., zarejestrowana pod adresem: Aleja Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000435717, o numerze REGON  146274187, o numerze NIP 9512359453.

3. NAGRODA – świadczenie przyznawane przez Organizatora Laureatowi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin, określający zasady prowadzenia Konkursu.

5. SALA ZABAW – dowolna lokalizacja, w ramach której Organizator prowadzi sale zabaw (dalej ,,Sale Zabaw”) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, których szczegółowa lista znajduje się na stronie internetowej fikolki.pl/lokalizacje.

6. UCZESTNIK – osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat, zamieszkała w Polsce, konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która bierze udział w Konkursie. Uczestnikiem Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora lub Capri Sun Distribution Sp. z o.o.

7. LAUREAT – osoba, której została przyznana Nagroda w Konkursie.

8. SERWIS Facebook – serwis internetowy Facebook, na którym Organizator posiada konto pod adresem facebook.com/fikolki za pośrednictwem którego Uczestnik może zgłaszać swoje Prace Konkursowe. Korzystanie z SERWISU Facebook wymaga dostępu do Internetu oraz posiadania aktywnego konta przez każdego Uczestnika, przy czym Organizator nie pobiera żadnych opłat od Uczestników Konkursu z tytułu uczestnictwa w nim.

9. ZGŁOSZENIE – za pośrednictwem SERWISU Facebook, zawierające zdjęcie Pracy Konkursowej.

10. PRACA KONKURSOWA – ma znaczenie nadane w §2 niniejszego Regulaminu.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs trwa od godziny 7:00 w dniu 30.04.2024 do godziny 23:59 12.05.2024 roku.

2. Każda osoba, której dziecko chce wziąć udział w Konkursie, powinna w czasie trwania Konkursu zrobić zdjęcie Pracy Konkursowej wykonanej przez dziecko lub dzieci, dla którego (dla których) Uczestnik jest rodzicem lub opiekunem prawnym.

3. Praca Konkursowa polega na wykonaniu rysunku lub grafiki dowolną techniką plastyczną: kredki, pastele, farby, mazaki, flamastry lub inne rysunkowe formy, zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu. Temat pracy plastycznej: Tort urodzinowy Fikołków.

4. Zgłoszenie do Konkursu wymaga następujących kroków:

a. Wejścia na SERWIS Facebook i wybrania konta Organizatora pod adresem Facebook.pl/fikolki.

b. Wybrania postu Organizatora opublikowanego między 7:00 a 10:00 w dniu 30.04.2024 dotyczącego Konkursu. 
c. Przesłania zdjęcia Pracy Konkursowej w postaci komentarza pod postem, o którym mowa w §2 ust.4b z dopiskiem ,,Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Konkursu”.

§3

ZASADY WYKONYWANIA PRACY KONKURSOWEJ

1. Praca Konkursowa może zostać wykonana wyłącznie przez dziecko lub dzieci Uczestnika, który dokonał zgłoszenia udziału w Konkursie lub dla których Uczestnik jest rodzicem lub opiekunem prawnym, przy czym dziecko lub dzieci muszą mieć ukończone 3 lata i nie mogą być starsze niż 11 lat.

2. W Konkursie udział biorą wyłącznie Zgłoszenia, które zostały nadesłane za pośrednictwem SERWISU Facebook (inne formy dokonania Zgłoszenia nie są dozwolone) i zawierają dopisek, o którym mowa w §2 ust.4c Regulaminu.

3. Zgłoszenia, które zostały opublikowane po upływie terminu obowiązywania Konkursu nie będą brane przez Organizatora pod uwagę przy przyznawaniu Uczestnikom Nagrody.

4. Treść przesyłanego zdjęcia Pracy Konkursowej nie może naruszać praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Przesłanie zdjęcia Pracy Konkursowej do Organizatora jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:

a) Dziecko Uczestnika, które wykonało Pracę Konkursową jest wyłącznym autorem utworu,

b) Uczestnikowi jako rodzicowi lub prawnemu opiekunowi dziecka, które wykonało Pracę Konkursową przysługuje pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do utworu przesłanego w ramach Zgłoszenia,

c) autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Pracy Konkursowej nie zostały w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich,

d) autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Pracy Konkursowej zostają przekazane Organizatorowi w chwili dokonania zgłoszenia.

5. Przez termin nadesłania Zgłoszenia przez Uczestnika rozumie się datę i godzinę, z jaką Zgłoszenie zostało zarejestrowane w systemie informatycznym obsługującym SERWIS Facebook. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostarczeniu Zgłoszenia leżące po stronie operatorów sieci internetowej, z których korzysta Uczestnik.

§4

PRZYZNANIE NAGRODY

1. W ramach Konkursu przewidziano 1 (jedną) nagrodę główną, którą jest voucher o wartości 1500 zł na organizację imprezy urodzinowej w dowolnej Sali Zabaw Fikołki w terminie do 31.05.2025 oraz dwie nagrody pocieszenia w postaci karnetu na 10 wejść. Warunkiem otrzymania Nagrody jest dostarczenie w oryginale Pracy Konkursowej przez Laureata do dowolnej Sali Zabaw Fikołki do godziny 11:00 do dnia 14.05.2024 wraz z niezbędnymi danymi kontaktowymi, o których mowa w §5 ust. 1.

2. W celu przyznania Nagrody, Organizator wyłoni komitet konkursowy (,,Komitet”). 

3. Komitet ocenia przesłane Zgłoszenia pod względem formalnym i merytorycznym oraz wybiera Uczestnika, któremu zostanie przyznana Nagroda. Komitet kieruje się w szczególności kreatywnością i oryginalnością nadesłanego Zgłoszenia. Ocena Komitetu zostanie zaprotokołowana.

4. Wybór Uczestników, którym zostanie przyznana Nagroda, nastąpi do godziny 15:00 dnia 13.05.2024, a wynik zostanie opublikowany w postaci postu w SERWISIE Facebook na koncie Organizatora pod adresem Facebook.pl/fikolki do tego terminu.

5. Komitet, oprócz trzech Laureatów, wybierze także trzech Laureatów Rezerwowych, do których zostanie skierowane Powiadomienie, o którym mowa w par. 5 ust. 1 w przypadku, kiedy uprzednio wybrany Laureat utraci prawo do Nagrody.

6. Nagroda niewydana Laureatowi (w tym Laureatowi Rezerwowemu) przechodzi na rzecz Organizatora.

7. Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych innych osób w związku z wykonaniem Pracy Konkursowej.

§5

PRZEKAZANIE NAGRODY

1. Po wyłonieniu Laureata Organizator skontaktuje się z nim tego samego dnia poprzez wiadomość bezpośrednią w ramach SERWISU Facebook – wyśle prywatną wiadomość na konto, z którego zostało nadesłane zdjęcie Pracy Konkursowej oraz poprosi Laureata o przekazanie następujących danych:

a. Imię i nazwisko

b. Numer telefonu

c. Adres e-mail 

2. Organizator podejmie maksymalnie 3 próby kontaktu poprzez SERWIS Facebook z Laureatem, w odstępach 12 godzin.

3. W sytuacji, gdy Laureat nie przekaże pełnych danych kontaktowych w terminie do 15:00 14.05.2024, traci prawo do Nagrody.

4. W sytuacji opisanej w ust. 3 Organizator wyśle do Laureata Rezerwowego informację o jego wyborze. Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

5. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę, przedmioty materialne lub niematerialne, w tym bony towarowe.

§6

REKLAMACJE

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora wskazany w Regulaminie lub elektronicznej na adres marketing@fikolki.pl w terminie do 14 dni od daty wydania Nagrody (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacje zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania Uczestnika, daty i zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, nazwy Konkursu oraz treści żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.

3. Rozpatrzenie reklamacji polega na zbadaniu jej zasadności i wyjaśnienia przyczyn uzasadniających złożenie reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji (decyduje data nadania odpowiedzi na reklamację). W przypadku nieudzielenia odpowiedzi w terminie, reklamację uważa się za uwzględnioną.

5. Złożenie reklamacji nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§7

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem iodo@fikolki.pl.

2. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników, za wyjątkiem danych osobowych Laureata, w stosunku, do którego Administrator przetwarzać będzie dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail. W stosunku do osób, które złożyły reklamację, Administrator może przetwarzać imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz inne ewentualne dane, które Uczestnik zdecyduje się podać.

3. Dane będą przetwarzane w celu:

a. realizacji Konkursu, w tym w celu przyjęcia Zgłoszenia, dokonania weryfikacji Zgłoszenia, wyłonienia Laureata oraz przekazania Nagród (podstawa prawna: zgoda Uczestnika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

b. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

d. Wysyłki newsletterów SMS i/lub e-mail informujących o innych promocjach organizowanych 

przez Organizatora (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą).

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie, w tym odbiór Nagrody.

5. Dane Uczestników będą przechowywane przez czas trwania Konkursu, jego rozliczenia oraz okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie.

6. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu innym podmiotom świadczącym wsparcie techniczne Konkursu.

7. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Każdej osobie przysługuje także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (jeśli ma zastosowanie jako podstawa prawna), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w dowolnym momencie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

9. Aby skorzystać z ww. praw osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać e-mail na adres: iodo@fikolki.pl, w którym wskaże, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób.

10. Administrator oświadcza, że dane osobowe nie będą przesyłane poza EOG oraz że nie będą objęte mechanizmem profilowania.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem nie dochodzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy w związku z Konkursem a Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 919 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach nieuregulowanych stosuje się obowiązujące przepisy prawa na terytorium RP.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z przeprowadzeniem Konkursu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na fikolki.pl/konkurs

5. Konkurs nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin Konkursu nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).